Vacatures

In welke landen is het mogelijk om de btw terug te vragen?
Alle EU landen, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Macedonië, Kroatië, Bosnië, Servië, Monaco, Turkije, Japan, Canada en Australië.

Op welke kosten kan de btw worden teruggevorderd?
In beginsel kan de btw worden teruggevorderd op de zakelijke kosten, zoals:


  • Benzine
  • Diesel
  • Hotelkosten
  • Restaurantkosten
  • Kosten van cursussen en trainingen
  • Kosten van het deelnemen aan beurzen
  • Kosten van autohuur

NB: Ieder land kent zijn eigen beperkingen op de teruggave van de bovengenoemde btw.

Hoe wordt de btw teruggevraagd?
In de EU landen moet het verzoek elektronisch worden ingediend. Afhankelijk van de kostensoort en het factuurbedrag zullen de facturen elektronisch bijgesloten moeten worden.

Wanneer kan ik de btw terugvorderen?
De btw is afhankelijk van het terug te vorderen bedrag per kwartaal (tenminste € 400,- aan btw) of per jaar (€ 50,-) terug te vorderen. Het verzoek moet uiterlijk voor 30 september na afloop van het kalenderjaar worden gedaan.

Hoe lang duurt het voor de btw gelden worden ontvangen?
Op grond van de nieuwe btw-richtlijn zijn de EU landen verplicht om uiterlijk 4 maanden na indiening van het verzoek tot betaling over te gaan. Alleen indien het dossier nadere informatie behoeft wordt deze termijn verlengd naar 8 maanden. Overschrijdt een lidstaat deze termijn, is er rente verschuldigd over het terug te ontvangen bedrag.

Welke documenten moet ik aanleveren als Van Driel Fruijtier Resseler VAT management de verzoeken tot teruggave verzorgd?


  • Originele facturen
  • Getekende opdrachtbevestiging
  • Getekende volmacht